தொலைந்த இதயம்

உன் இருவிழி
பார்வைக்குள்
தொலைந்து விட்டது
என் ஒரே இதயம்


Close (X)

0 (0)
  

மேலே