பாரதீ

அக்கினிக்குஞ்சின் பொறி,
சுதந்திர தீபமானபோது-
அவன் இல்லை...!


Close (X)

4 (4)
  

மேலே