நெருப்பு நிலா - 21

நெருப்பு நிலா - 21

தேர்ந்த சிற்பி
நேர்த்தியாக வடித்த
உயிர்ச் சிற்பம்
என்னவள்.

- கேப்டன் யாசீன்


Close (X)

3 (3)
  

மேலே