நிழல்

உறவுகள்
நிழல் போல...
நீ
வெளிச்சத்தில்
இருந்தால் மட்டுமே
உன்னோடு இருப்பார்கள்...


Close (X)

0 (0)
  

மேலே