என்னிடம் வருவாயா

என் காதலை எல்லாம்
சொல்லி புரிய வைக்க
முடியாது உன்னிடம்

நம்பிக்கையுடன்
என்னோடு வா

உன்னோடு வாழ்ந்து
உணர்த்துகிறேன்
உன் மீதான என் காதலை...


Close (X)

6 (3)
  

மேலே