காதல் நன்றி

என்னுடன் வாழ எனக்கு
காதலி கிடைக்கவில்லை
ஆனால் நான் நினைத்து வாழ
ஒரு காதல் கிடைத்தது
கொடுத்ததற்கு அவளுக்கு நன்றி.!


Close (X)

3 (3)
  

மேலே