றெக்கை இருந்தால் அவள் ஒரு தேவதை

றெக்கை இருந்தால் அவள் ஒரு தேவதை

ஏன்

அவள் குழலே

ஒரு றெக்கை தானே


Close (X)

28 (4.7)
  

மேலே