காதல்

காதல்..
தூர நின்று
ஒதுங்கி பார்க்கையில்
புரிகிறது
இதயங்கள்
இணைந்திருந்தால்
மணம்..
ஒற்றையாய் தனித்திருந்தால்
மரணம்..


Close (X)

4 (4)
  

மேலே