அவளின் நினைவில்

#மெழுகு_போல்_உருகி
#உயிராய்_காதலித்த
#என்_இதயத்தை
#காயப்படுத்தினாலும்
#மீண்டும்_மீண்டும்
#உருகிக்கொண்டு_தான்
#இருக்கும்
#உந்தன்_நினைவுகளில்...!!


Close (X)

12 (4)
  

மேலே