195 மெய்யே பேசினால் இடர்கள் மேவாது - பொய் 1

அறுசீர் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
காய் 4 / மா தேமா
(காய் வருமிடத்தில் விளம் வரலாம்)

முன்னமோர் பொய்யுரைக்க வப்பொய்வெளி யாகாமல்
..மூடும் வண்ணம்
பின்னுமோர் பொய்யுரைக்க வதையுநிலை நிறுத்துவோர்
பெரும்பொய் சொல்ல
இன்னவகை கைதவமொன் றிருநூறு கைதவத்துக்(கு)
..இடமாம் வாய்மை
தன்னையே முன்பகரிற் சங்கடமொன் றிலையதுவே
..தகைமை நெஞ்சே. 1 - பொய்

மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை பாடல்


”முதல் முதலாக ஒரு பொய் சொல்ல நேர, அந்தப் பொய்யை வெளியாகாமல் மூடி மறைக்க மீண்டும் ஒரு பொய் சொல்ல நேரிடுகின்றது.

இதையும் உண்மையென்று நிலைநிறுத்த அவர் இன்னும் பெரிதாகப் பொய் சொல்ல, இத்தகைய பொய்கள் ஒரு நூறு – இரு நூறு பொய்கள் சொல்வதற்கு இடமாகின்றது. உண்மையை மட்டுமே முதலிலேயே சொல்லி விட்டால் எந்தவிதமான சங்கடமும் இல்லை. அதுவே தகுந்த செயலாகும் நெஞ்சே!” என்றும் சொல்கிறார் இப்பாடலாசிரியர்.

கைதவம் - பொய்.

எழுதியவர் : வ.க.கன்னியப்பன் (23-Apr-18, 9:39 pm)
சேர்த்தது : Dr.V.K.Kanniappan
பார்வை : 32

மேலே