புனித மனமுடையானை மனிதயினம் தெய்வமெனக் கைதொழூஉம் - மனநலம், தருமதீபிகை 110

நேரிசை வெண்பா

புனித மனமுடையான் புண்ணியவான் ஆகி
இனிய நலங்களெலாம் எய்தி - மனிதயினம்
கண்கண்ட தெய்வமெனக் கைதொழூஉம் காட்சியினை
விண்கண்டு நிற்கும் விழைந்து. 110

- மனநலம், தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

சித்த சுத்தியுடையவன் புண்ணிய சீலனாய்ச் சிறந்து எண்ணிய இன்ப நலங்கள் யாவும் எய்தி மண்ணவர் தொழுது பேண விண்ணவர் விழைந்து காண விளங்கி நிற்பான் என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர். இப்பாடல், புனித மனம் புதிய தெய்வம் என்கின்றது.

மனம் தூய்மையாகவே, அந்த மனிதனுடைய கருமங்கள் எல்லாம் தரும நலங்களாய்த் தழைத்து வருகின்றன. அதனால், புண்ணியவானாய் அவன் பொலிந்து விளங்குகின்றான். அறத்தால் விளைகின்ற இன்பங்கள் யாவும் அவனிடம் எளிது வந்து சேருகின்றன. அருளும் செயலும் இயல்பும் உயர்வும் கருதி மனிதர் அவனைத் தெய்வமாக உவந்து தொழுது பணிந்து போற்றுகின்றார். வையத்தில் நிகழுகின்ற இத்திவ்விய நிலைமையை விழைந்து நோக்கி வானத்தவர் வியந்து நிற்கின்றார்.

மனம் தூய்மையுடையவன் தெய்வத் தன்மையடைந்து தன்னிடம் விரைந்து வருதலை எதிர் நோக்கி வானம் உரிமையுடன் அவனை உவந்து கொண்டாடும் என்றதால் விண் கண்டு விழைந்து நிற்கும் என்றது.

அழுக்கு நீங்கித் தெளிந்த ஆடியில் ஆதவன் விளங்குதல் போல் மாசற்ற நல்ல மனத்தில் ஈசன் ஒளிர்கின்றானாதலால், அம்மனிதன் தேசு மிகுந்து திவ்விய மகிமையை அடைகின்றான்.

Blessed are the pure in heart: for they shall see God. - Bible

’இருதயத்தில் சுத்தமுடையவர் பாக்கியசாலிகள்; கடவுளை அவர் நேரே காண்கின்றார்’ என்னும் இந்த அருமை வாசகம் ஈண்டு அறிய உரியது.

மனநலம் உடையவன் இம்மையில் எல்லா நலங்களையும் அடைந்து மறுமையில் பேரின்ப நலனயும் பெறுகின்றான்..

மனிதன் அடைகின்ற உயர்நிலைகள் யாவும் மனத்தூய்மையில் மருவியிருக்கின்றன; அவ்வுண்மை யுணர்ந்து எவ்வழியும் நன்மை செய்து கொள்க என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர்.

அறவி னைக்கும் அரும்பொருள் இன்பொடு
பெறுவ தற்கும் பெருங்கல்வி கற்றுயர்
விறலி னுக்கும் நல்வீரம் தனக்குமொண்
துறவி னுக்கும் துணைமனம் என்பவே. - பிரபுலிங்க லீலை

நெஞ்சமே! நல்லை நல்லை உன்னைப் பெற்றால்
என்செய் யோம்?இனி என்ன குறைவினம்?
மைந்தனை மலராள் மணவாளனைத்
துஞ்சும் போதும் விடாது தொடர்கண்டாய்! - திருவாய் மொழி

மன்னும் ஒருவன் மருவு மனோமயன்
என்னின் மனிதர் இகழ்வரிவ் ஏழைகள்
துன்னி மனமே தொழுமின் துணையிலி
தன்னையும் அங்கே தலைப்பட லாமே. - திருமந்திரம்

மனத்தை யடக்குவார் மாபெருஞ் சிறப்படைவர்
நேரிசை வெண்பா

நின்னை யறப்பெறு கிற்கிலேன் நன்னெஞ்சே!
பின்னையான் யாரைப் பெறுகிற்பேன் -- நின்னை
அறப்பெறு கிற்பேனேல் பெற்றேன்மற் றீண்டே
துறக்கம் திறப்பதோர் தாழ். 143. அறநெறிச்சாரம்

எழுதியவர் : வ.க.கன்னியப்பன் (17-Mar-19, 1:33 pm)
சேர்த்தது : Dr.V.K.Kanniappan
பார்வை : 15
மேலே