வாழ்வு

துணை குறை ஏற்று தனது குறைப்பின்
இணை பிரியாது இன்ப வாழ்வு

துணைகுறை ஏற்று தனது குறைப்பின்
இணைபிரி யாதின்ப வாழ்வு

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (23-Mar-19, 11:48 am)
சேர்த்தது : Dr A S KANDHAN
Tanglish : vaazvu
பார்வை : 197
மேலே