வண்ணப் பாடல்

வண்ணப் பாடல் ...!!!
******************************
தந்தன தானா தந்தன தானா
தந்தன தானா தனதானா

பந்தள நாதா சுந்தர ரூபா
பம்பையின் வாசா அழகேசா !
பங்கய பாதா சம்புகு மாரா
பைங்கனி வாயால் மொழிபேசு !
மந்திர மோகா மங்கள வீரா
வன்புலி மேலே வருவோனே !
மஞ்சுள தேகா மன்றினில் நீயே
வந்தருள் வாயே குருநாதா !
தந்தன தானா தந்தன தானா
தந்தன தானா எனவாடும் !
சங்கரன் பாலா சந்தன மார்பா
சந்ததம் பூவாய் மலர்வோனே !
அந்தமி ழாலே இன்றுனை நானே
அன்புட னேபா டிடுவேனே !
அண்டிடும் பாரோர் வெந்துயர் தீரா
யந்தமி லானே சபரீசா !!

எழுதியவர் : சியாமளா ராஜசேகர் (12-Jul-19, 12:28 am)
சேர்த்தது : Shyamala Rajasekar
பார்வை : 22

மேலே