வெண்பாக்கள்

இன்னிசை மென்சந்த வெண்பா ...!!!
**************************************
சின்னவிடை யின்வளைவு தென்றலொடு நன்கசைய
மின்னலவள் புன்னகையில் மின்னதிரு மென்னிதய(ம்)
அந்தநொடி முந்திவிழும் அந்தமிழில் விந்தையொடு
சிந்தையினில் வந்ததொரு சிந்து.

இன்னிசை வன்சந்த வெண்பா ...!!!
**************************************
முட்டிவளி நெட்டிவிட மொட்டவிழும் பட்டுமலர்
விட்டுமண(ம்) எட்டிடவும் மெட்டியிசை அட்டிவரும்
முத்துமழை முத்தமிட முத்தொளிரு மத்தருணம்
உத்தமியொ(டு) அத்தைமகன் ஒத்து.


இன்னிசை இடைச்சந்த வெண்பா ...!!
***************************************
வெள்ளைமன வள்ளலென மெள்ளவரு கிள்ளையென
உள்ளமதை யள்ளிவிடும் ஒள்ளியெழில் வள்ளியென
மல்லியொடு முல்லைமணம் வல்லிவரு(ம்) அல்லிருளில்
நல்லழகு நல்லவனை வெல்லு.

சியாமளா ராஜசேகர்

எழுதியவர் : சியாமளா ராஜசேகர் (13-Jul-19, 12:33 am)
சேர்த்தது : Shyamala Rajasekar
பார்வை : 27

மேலே