431 உறுதியற்ற வாழ்நாளுக்கு உள்ளமே செய்வதென்ன - யாக்கை நிலையாமை 13

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
(காய் 4 / மா தேமா)
(காய் வருமிடத்தில் விளம் வரலாம்)

பொன்றுநா ளின்னதென நிலையுண்டே வாழிசூழ்
..புவியோ ராயுள்
ஒன்றிரண்டு நாளெனினும் போதுநூ றாண்டென்றோர்
..உரையுண் டேனும்
இன்றோஇக் கணமோபின் னுறுங்கணமோ மாலையோ
..இரவோ சாவது
என்றோவென் றோருறுதி யில்லாத ஆயுளிதற்(கு)
..என்செய் வோமே. 13 யாக்கை நிலையாமை

மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை பாடல்

”மனமே! இறக்கும் நாள் இன்னதென்று ஓர் உறுதி இருந்தால் கடல் சூழ்ந்த உலகினருக்கு வாழ்நாள் ஒன்றிரண்டு நாளாக இருப்பினும் போதும். அகவை நூறாண்டு உண்டு என்ற ஓர் உறுதியற்ற சொல் உண்டு;

என்றாலும், இன்றோ, இப்பொழுதோ, பிற்பொழுதோ, மாலையோ, இரவோ சாவது என்றோ ஓர் உறுதியில்லை. இத்தகைய ஆயுளை உடைய நாம் என்ன செய்வது” என்று கேட்கிறார் இப்பாடலாசிரியர்.

பொன்று நாள் – சாகும் நாள். ஆயுள் - வாழும் நாள்.

எழுதியவர் : வ.க.கன்னியப்பன் (8-Sep-19, 4:43 pm)
சேர்த்தது : Dr.V.K.Kanniappan
பார்வை : 92

மேலே