திறந்த புத்தகம்

ஏடுகள் அதிகம்
புரியா பல பக்கம்
இருந்தும் என் மனம்...
ஒரு திறந்த புத்தகம்
அறியாதது இங்கு அதிகம்
ஆங்காங்கே அந்தரங்கம்
சில இங்கு அடக்கம்

பக்கங்கள் சிலவுடன் வேகம்
பக்கங்கள் சிலவுடன் சிநேகம்
பக்கங்கள் சிலவுடன் பூடகம்
பக்கங்கள் சிலவுடன் வெட்கம்
பக்கங்கள் சிலவுடன் சோகம்
பக்கங்கள் சிலவுடன் மயக்கம்
இருந்தும் என் மனம்...
ஒரு திறந்த புத்தகம்

பக்கங்கள் எல்லாம் வித்தியாசம்
பக்கங்கள் ஒன்றொன்று மாறும்
பக்கங்கள் ஒவ்வொன்றும் புதுதுவக்கம்
பக்கங்கள் சொல்லும் நோக்கம்
பக்கங்கள் சொல்லாதா விளக்கம்
இருந்தும் என் மனம்...
ஒரு திறந்த புத்தகம்

எழுதியவர் : செல்வா (5-Dec-19, 7:33 am)
சேர்த்தது : செல்வா
பார்வை : 108

மேலே