கற்றன கல்லார் செவிமாட்டிக் கையுறூஉங் குற்றம் - நீதிநெறி விளக்கம் 25

இன்னிசை வெண்பா

கற்றன கல்லார் செவிமாட்டிக் கையுறூஉங்
குற்றந் தமதே பிறிதன்று - முற்றுணர்ந்தும்
தாமவர் தன்மை யுணராதார் தம்முணரா
ஏதிலரை நோவ தெவன். 25

- நீதிநெறி விளக்கம்

பொருளுரை:

படித்தவர்கள் தாம் படித்த நூற்பொருள்களை படிக்காத மூடர்களுடைய காதில் நுழைப்பதனால் தமக்குப் பொருந்தும் அவமானக் குற்றம் தம்முடையதே; வேறொருவருடையது அன்று;

எல்லாந் தெரிந்திருந்தும், அம் மூடர்களுடைய மூடத்தன்மையை உணராதவர்களாகிய நாம் நம்மைக் கற்றவர்களென்று உணர்ந்து கொள்ளாத அம்மூடர்களை நொந்து கொள்வது ஏன்?

விளக்கம்:

‘தாம் அவர்’ என்பதில் உள்ள தாம் என்பதை எடுத்துத் ‘தாம் கற்றன’ என்று இணைத்துக் கொள்க.

செவிமாட்டி - செவிமாட்டுதலால்; மாட்டி என்பதன் சொல்லாற்றல் தம்முடைய அறிவு நூற்பொருளை அம்மூடர்கள் விரும்பாராகவும் அவர்கள் விரும்பவில்லை என்பதைத் தாமுந் தெரிந்திருந்தும் வேண்டுமென்றே வலிந்து அறிவுறுத்தலை விளக்கிற்று.

அங்ஙனம் அறிவுறுத்தலினால் அவமானமே அகப்படும் என்பார் ‘கையுறூஉங் குற்றம்’ என்றார்.

கையுறல் - அகப்படல்; பிறிதன்று - வேறன்று;

அக்குற்றம் அம்மூடர்களுடையது அன்று என்னும் பொருளில் வந்தது.

நன்றாய்ப் படித்து எல்லாம் தெரிந்திருந்துங் கூடத், ‘தம் அறிவுரைகளை அம்மூடர்கள் ஏற்றுக் கொள்வார்கள் அல்லது ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார்கள்’ என்று அறிந்து கொள்ளாமற் போனால், அம்மூடர்கள் எவ்வாறு, ‘இவர்கள் படித்தவர்கள்: ஆதலால் இவர்களுக்கு மதிப்புக் கொடுத்து இவர்கள் கூறும் அறிவுரைகளை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள்வார்கள் என்பது இதன் உட்கோள்.

ஏதிலர் - தம்மோடு தொடர்புறுதற்கு ஏதோர் ஏதுவும் இல்லாதவர்.

கருத்து:

ஏற்றுக் கொள்ளுந் தகுதியுடையவர்களுக்கே தாம் அறிந்த அறிவுநூற் பொருள்களைக் கூறுதல் வேண்டும்.

எழுதியவர் : வ.க.கன்னியப்பன் (16-Dec-19, 4:08 pm)
பார்வை : 72

சிறந்த கட்டுரைகள்

மேலே