வண்ணப்பாடல்

தான தந்தன தானா தனானன
தான தந்தன தானா தனானன
தான தந்தன தானா தனானன தனதானா

ஆதி யந்தமி லானே நமோநம
கோல வம்பிகை நாதா நமோநம
ஆடு மம்பல வாணா நமோநம நடராசா!

ஆல முண்டருள் வோனே நமோநம
நீல கண்டனு மானாய் நமோ நம
ஆண வங்களை வோனே நமோநம அழகேசா!

மாதி டங்கொளு பாகா நமோநம
நீற ணிந்திடு மார்பா நமோநம
மால னும்பணி கோவே நமோநம வினைதீராய்!

வானி ளம்பிறை யோடே நமோநம
தூய வெண்பனி யானாய் நமோநம
மாந டம்புரி வோனே நமோநம அருள்வாயே !

நாத வின்பமு மானாய் நமோ நம
பாடு மன்பரின் நேயா நமோநம
ஞால முந்தொழு தேவே நமோநம எனவோத!

நாடி வந்திடு வோனே நமோ நம
நாவி லின்றமி ழீவாய் நமோநம
ஞான முந்தரு கோவே நமோநம எனையாள்வாய்!

வேத மும்புகழ் வோனே நமோநம
யோக மந்திர மூலா நமோநம
வேட னன்பினை யாள்வாய் நமோநம செகதீசா!

வீறு கொண்டெழும் வீரா நமோநம
பூத மைந்தென வானாய் நமோ நம
மேவி டுங்கயி லாயா நமோநம பெருமானே!

சியாமளா ராஜசேகர்

எழுதியவர் : சியாமளா ராஜசேகர் (27-Mar-20, 2:13 am)
சேர்த்தது : Shyamala Rajasekar
பார்வை : 7

மேலே