வண்ணப் பாடல் காதல்

தானன தனன தானன தான
தானன தனன ....தானானா

வீசிய வளியில் நாணலு மாட
வேலியில் மலர்க ளாடாதோ ?
வீணையி லசையும் மைவிழி யாளின்
விரல்களும் நளினம் பூணாதோ ?
பேசிடு மிதழ்க ளோசையில் மோகம்
பீறிடு மினிமை நீளாதோ ?
பேதையின் மடியி லாசைவி டாது
பீலியின் வருட லாகாதோ ?
நேசமு டனவ ராடிடும் வேளை
நீலவி ழிகளும் மூடாதோ ?
நேரமு ழுமையு மோடிய போதும்
நீடுயர் மகிழ்வு கூடாதோ ?
பாசமும் பரிவும் பாதியி லூடும்
பார்வையி லமைதி மேவாதோ ?
பாவையி னிடையில் மேகலை யோடு
பாதகொ லுசொலி மீளாதோ ??

சியாமளா ராஜசேகர்

எழுதியவர் : சியாமளா ராஜசேகர் (27-Mar-20, 2:21 am)
சேர்த்தது : Shyamala Rajasekar
பார்வை : 12

மேலே