அவள் பார்வை

மலர்வியாள் வருகைக்கும் பார்வைக்கும்
மலர்த்தோட்ட மலர்கள் காத்திருக்க அவளோ
இன்னும் வாராது போக ஏங்கிய
இன்மலர்கள் சிரஸைத் தாழ்த்தி ஒளிகுன்றி
இருக்க அந்திசாய் வேளையில் வந்தாள்
அவள் அவள் பார்வைக்கண்டு வாடும்
மலர்களும் புத்துயிர்ப்பு பெற்று மலர
அந்திவேளையில் மலர்த்தோட்டம் காலையில்
மலரும் தோட்டமாய்க் காட்சிதந்ததே

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (4-Aug-20, 6:39 pm)
Tanglish : aval parvai
பார்வை : 234

மேலே