மாம்பழம் - காய் – பிஞ்சு இவைகள் - கலி விருத்தம்

கலி விருத்தம்
(மா கூவிளம் கூவிளம் கூவிளம்)
முதற்சீர் குறிலீற்று மாவாக இருக்கும்.
விருத்தம் நேரசையில் தொடங்கினால் அடிக்கு 11 எழுத்து;
நிரையில் தொடங்கினால் 12 எழுத்தெண்ணிக்கை தானே வரும்!
2, 3 சீர்களில் மாச்சீர் வரின் அடுத்த சீர் நிரையில் தொடங்கும்; விளத்தின் இடத்தில் மாங்காய் வருவதும் உண்டு.
(முதலிரண்டு சீர்களுக்கிடையில் 'மாவைத் தொடர்ந்து நேர்' என்ற நேரொன்று ஆசிரியத் தளை அமையும்; மற்ற இடங்களில் வெண்டளை அமையும்)

வேத சத்திய மாக விளம்புவோந்
தாது விர்த்திக்குந் தம்பன மாங்கனி
போதம் மர்த்தனம் புன்காயி னால்வடு
வாத பித்த கபங்களை மாற்றுமே

- பதார்த்த குண சிந்தாமணி

மாம்பழம் சுக்கிலப் பெருக்கத்திற்கும், காயினால் அறிவு கெடும்; பிஞ்சு திரிதோட கோபத்தை நீக்கும்;

எழுதியவர் : வ.க.கன்னியப்பன் (23-Jun-21, 1:51 pm)
சேர்த்தது : Dr.V.K.Kanniappan
பார்வை : 8

மேலே