இம் மூன்றும் படைவேந்தன் பற்று விடல் - திரிகடுகம் 33

நேரிசை வெண்பா

கோலஞ்சி வாழுங் குடியுங் குடிதழீஇ
ஆலம்வீழ் போலும் அமைச்சனும் - வேலின்
கடைமணிபோற் றிண்ணியான் காப்புமிம் மூன்றும்
படைவேந்தன் பற்று விடல் 33 திரிகடுகம்

பொருளுரை:

(தன்) செங்கோலைப் பயந்து வாழ்கின்ற குடியும்; குடிகளைத் தழுவி ஆலமரத்தின் விழுதைப் போல் (தாங்கவல்ல) மந்திரியும், வேலினிடத்துப் பூண்போலத் திட்பமுடையவனது காவலும் ஆகிய இம் மூன்றும் படையையுடைய அரசன் பற்றுவிடாது ஒழுக வேண்டும்!

கருத்துரை:

அரசியலுக்கு அடங்கி நடக்கும் குடிகளையும், குடிகளை ஓம்புவதில் சூழ்கண்ணாக விளங்கும் அமைச்சனையும், குடியை நீங்காதபடி உறுதியாகக் காக்குந் தொழிலையும் அரசன் கைவிடலாகாது!

வாழும் என்ற குறிப்பால் கோல் பொதுமையின் நீங்கிச் செங்கோலை யுணர்த்தியது.

குடி - குடிப்பிறந்தோர். தழீஇ - தழுவு: பகுதி, தழுவி என்று இருக்க வேண்டியது விகுதிகெட்டு, பகுதி தழி எனத்திரிந்து உயிர்நீண்டு அளபெடுத்து வந்தது, சொல்லிசை யளபெடை,

வீழ்: வீழ்வது எனக் காரணக் குறியால் வந்தது, அமைச்சன் அரசனோடு இருப்பவன் என்ற பொருளில் அமாத்யன் என்ற வட சொற்றிரிபு என்ப.

விடல் : எதிர்மறை வியங்கோள் வினைமுற்று ‘பற்றி விடல்' என்ற பாடங் கொள்ளுமிடத்துக் கைக் கொண்டு விடாதிருக்க என்று பொருள் கொள்க.

எழுதியவர் : வ.க.கன்னியப்பன் (20-Sep-21, 10:20 pm)
சேர்த்தது : Dr.V.K.Kanniappan
பார்வை : 20

மேலே