முடியும் திறத்தால் முயல்கதாம் கூரம்பு அடியிழுப்பின் இல்லை யரண் - பழமொழி நானூறு 49

நேரிசை வெண்பா

வீங்குதோட் செம்பியன் சீற்றம் விறல்விசும்பில்
தூங்கும் எயிலும் தொலைத்தலால் - ஆங்கு
முடியும் திறத்தால் முயல்கதாம் கூரம்
படியிழுப்பின் இல்லை யரண். 49

- பழமொழி நானூறு

பொருளுரை:

பருத்த தோளை உடைய சோழனது சினம் மிக்க ஆகாயத்தில் அசைந்து கொண்டிருந்த அசுரர்களது ஊரினைத் தேவர்கள் பொருட்டுத் தொலைவித்தலால்,

எவ்வளவு முடியுமோ முடியும் வழியால் முயற்சி செய்க; கூரிய அம்பு அடியானது பொருந்த மிக விரைவாகத் தொடுப்பின் அதனைத் தடுத்தற்குரிய கவசம் இல்லையாதலால்.

கருத்து:

நம்மால் முடிந்த அளவும் முயற்சி செய்தால் முடியாத காரியம் ஒன்றில்லையாம்.

விளக்கம்:

செம்பியன் ஆகாயத்தில் இருந்த அசுரர்களது ஊரினைத் தேவர்கள் பொருட்டு அழித்தான். இதுபற்றியே இவன் தூங்கெயி லெறிந்த தொடித்தோட் செம்பியன் எனப்பட்டான். அம்பினை வலிவாகத் தொடுப்பின் கவசமும் பிளந்து போதல் போல, முடிந்த அளவு முயற்சி செய்தால் பயன் அடையலாம் என்பது. இதற்குப் போதிய சான்று சோழனேயாவான்.

'கூர் அம்பு அடியிழுப்பின் இல்லை அரண்' என்பது பழமொழி.

எழுதியவர் : வ.க.கன்னியப்பன் (24-Jan-22, 12:51 pm)
சேர்த்தது : Dr.V.K.Kanniappan
பார்வை : 11

சிறந்த கட்டுரைகள்

மேலே