பாவமன்னிப்பு சக்கரை வாசன்

நேரிசை வெண்பாபாபத்தின் கூலி மரணமாம் பண்ணிய
பாவம்மன் னிக்க பகுத்தறிவாம் --- பாபத்தை
மன்னிக்க கட்டணமா மாயிரத்தில் வாங்குமிவர்
கண்ணிய வானா கழர்


....

எழுதியவர் : சக்கரை வாசன் (28-Sep-22, 6:09 pm)
சேர்த்தது : Palani Rajan
பார்வை : 55

மேலே