தோள்வலியான் விழியில் தோகைகாதல்கண்டாள்

தோள்கண்டார் தோளே கண்டார்
மிதிலையில்
தாள்கண்டாள் அகலிகை பெண்ணுருக்
கொண்டாள்
தோள்வலி கண்டார்வில் எடுத்து
ஒடித்ததில்
தோள்வலியான் விழியில் தோகைகா
தல்கண்டாள்


...முதலடி கம்பன் சொல்லாடல்
பிற வலிய தோளினன் ராமனைப்
போற்றும் கம்பனின் காவியக்
காட்சிகள்

எழுதியவர் : கவின் சாரலன் (19-Oct-22, 8:12 am)
சேர்த்தது : கவின் சாரலன்
பார்வை : 25

மேலே