உங்களுக்காக -! என் விருந்தினர் திரு.கவின் சாரலன்

One Who Dismantles The Bird's Nest

One who dismantles the Bird's Nest
Has no human heart
One who kills the innocents for his selfish end
Is inhuman beast
Fiddler Nero was playing the song of his choice
While Rome was burning to ashes
Tyrannical Hitler was singing the tune of his inhuman heart
When Innocent Jews were slaughtered like goats
Their alter egos are still walking like ghosts on the surface of earth
Srilankan Tamils were massacred in violation of human rights
Where you sold your hearts to soak the human souls in blood
If patriotism is pseudonym for warring nations and killer beings
Oh God who will protect the innocent Human Nest?
KAVIN CHARALAN

ஸ்ரீலங்கா தமிழர்களை ஆதரித்து எழுத வேண்டும் என்ற மலேசிய கவிஞையின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி ஆங்கிலத் தளத்தில்
நான் எழுதிய கவிதை உங்களுக்காக இங்கே தந்திருக்கிறேன்
----அன்புடன்,கவின் சாரலன்

எழுதியவர் : கவின் சாரலன் (19-Mar-12, 4:59 pm)
பார்வை : 186

மேலே