இந்திய / தமிழக அரசாங்கத்திற்கு மனு

(Online Petition for Indian / Tamil Nadu Government)மனுக்கள்

குறிப்பு:
*நீங்கள் பதிவு செய்யும் மனு அர்த்தமுள்ளதாய் இல்லை என்றால், எழுத்து குழுமம் உங்கள் மனுவை நீக்கிவிடும்.

Note:
*If eluthu.com finds your petition not meaningful, then it has the rights to delete it.


அதிகமாக வழிமொழிந்த மனுக்கள் சென்ற மாதம் / Most Shared Petitions Last Month at Eluthu.comமேலே