பிரபலமாகாத மனுக்கள்

(Unpopular Petitions)


ஒரு வார காலத்துக்குள் 30 ஓட்டுகள் பெறப்படாத மனுக்கள் இங்கே வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன


பிரபலமாகாத மனுக்கள்

வழிமொழிந்தவர்கள்:1
சமர்ப்பித்தவர்: அருள் ஜீவா (29-Oct-19)

வழிமொழிந்தவர்கள்:1
சமர்ப்பித்தவர்: யேசுராஜ் (09-Oct-19)

வழிமொழிந்தவர்கள்:1
சமர்ப்பித்தவர்: Bhagyasivakumar (21-Sep-18)

வழிமொழிந்தவர்கள்:1
சமர்ப்பித்தவர்: ஜான் (06-Jul-18)

வழிமொழிந்தவர்கள்:3
சமர்ப்பித்தவர்: umababuji (28-May-18)

வழிமொழிந்தவர்கள்:2
சமர்ப்பித்தவர்: சந்திர மௌலீஸ்வரன்-மகி (07-May-18)

வழிமொழிந்தவர்கள்:1
சமர்ப்பித்தவர்: mageshmnc (07-Feb-18)

வழிமொழிந்தவர்கள்:1
சமர்ப்பித்தவர்: கோகுலகண்ணன் (04-Dec-17)

வழிமொழிந்தவர்கள்:4
சமர்ப்பித்தவர்: அன்னை பிரியன் மணிகண்டன் (17-Aug-17)

வழிமொழிந்தவர்கள்:1
சமர்ப்பித்தவர்: dhayanidhi (03-Aug-17)

வழிமொழிந்தவர்கள்:2
சமர்ப்பித்தவர்: நவகவிஞன் (02-Jun-17)

வழிமொழிந்தவர்கள்:1
சமர்ப்பித்தவர்: Drvr Sathis Kumar (11-Apr-17)

வழிமொழிந்தவர்கள்:2
சமர்ப்பித்தவர்: கீத்ஸ் (06-Feb-17)

வழிமொழிந்தவர்கள்:5
சமர்ப்பித்தவர்: Ravisrm (20-Jan-17)

வழிமொழிந்தவர்கள்:1
சமர்ப்பித்தவர்: Drvr Sathis Kumar (23-Jun-16)

வழிமொழிந்தவர்கள்:1
சமர்ப்பித்தவர்: Drvr Sathis Kumar (09-Jun-16)

குறிப்பு:
*நீங்கள் பதிவு செய்யும் மனு அர்த்தமுள்ளதாய் இல்லை என்றால், எழுத்து குழுமம் உங்கள் மனுவை நீக்கிவிடும்.

Note:
*If eluthu.com finds your petition not meaningful, then it has the rights to delete it.


பிரபலமாகாத மனுக்கள் | Unpopular Petitions at Eluthu.comசிறந்த கவிதைகள் (இந்த வாரம்)

மேலே