தமிழ் - ஆங்கிலம் (Tamil - Aangilam) விளையாட்டு (நிலை 2)

1) 'வட்டு' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
2) 'நூலகம்' என்பதன் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
3) 'வெட்கம்' என்பதன் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
4) 'ஆபத்து' என்பதன் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
5) 'கல்லீரல்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
6) 'மருத்துவமனை' என்பதன் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
7) 'இலாபம்' என்பதன் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
8) 'மணல்' என்பதன் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
9) 'வட்டி' என்பதன் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
10) 'பூட்டு' என்பதன் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00

நிலைகள்

விளையாடும் விதம்
கேள்வியை பொறுத்து எதாவது ஒரு பதில் தேர்ந்து எடுக்கவும்

வெற்றியாளர்கள்

நண்பர்கள் புள்ளிகள்
மேலே