தமிழ் - ஆங்கிலம் (Tamil - Aangilam) விளையாட்டு (நிலை 2)

1) 'தோட்டம்' என்பதன் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
2) 'சாயம்' என்பதன் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
3) 'தர்ப்பூசணி' பழத்தின் ஆங்கிலப் பெயர் என்ன?
00:00
4) 'மயிர்' என்பதன் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
5) 'ஆபத்து' என்பதன் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
6) 'திறவுகோல்' என்பதன் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
7) 'ஆகாயம்' என்பதன் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
8) 'பை' என்பதன் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
9) 'கல்லீரல்' என்பதற்கான ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00
10) 'நகம்' என்பதன் ஆங்கில வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்
00:00

நிலைகள்

விளையாடும் விதம்
கேள்வியை பொறுத்து எதாவது ஒரு பதில் தேர்ந்து எடுக்கவும்

வெற்றியாளர்கள்

நண்பர்கள் புள்ளிகள்

இதர விளையாட்டுக்கள்

மேலே