ஹயாக்ஸ்-HIOX நிறுவனத்தின் 11ஆம்ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு நடத்தப்படும் கவிதை போட்டி போட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட படைப்புகள் பட்டியல்

(Submitted Posts List)

ஹயாக்ஸ்-HIOX நிறுவனத்தின் 11ஆம்ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு நடத்தப்படும் கவிதை போட்டி போட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட படைப்புகளின் பட்டியல் மற்றும் விவரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
எண் தலைப்பு ( இறுதி தேர்வு)
1 என்னை மறந்தேன்   (sidhaarthen)   13-Nov-2015
2 வின் ஞானம்   (Sathasivam Mathan)   13-Nov-2015
3 விஞ்ஞானம் - தகவல் பரிமாற்றம் ~ சகா   (Saleem Khan)   13-Nov-2015
4 மகிழ்ச்சியின் முயற்சி   (jonesponseelan)   13-Nov-2015
5 மீண்டும் மீண்டும்   (sujithtamizhan)   13-Nov-2015
6 உரிமைகள் பறிக்கப்படும்   (sujithtamizhan)   13-Nov-2015
7 மீண்டும் மீண்டும் - வெல்வது தமிழே   (VENKAT SHIVA)   13-Nov-2015
8 உரிமைகள் பறிக்கப்படும்   (sujithtamizhan)   13-Nov-2015
9 மீண்டும் மீண்டும்   (sujithtamizhan)   13-Nov-2015
10 மீண்டும் மீண்டும்   (vadivel somasundaram)   13-Nov-2015
11 மீண்டும் மீண்டும்   (RAVIFOODS)   13-Nov-2015
12 அரும்புகள்   (G.S.VIJAYALAKSHMI)   13-Nov-2015
13 விஞ்ஞானம்   (vasuki ravi)   13-Nov-2015
14 காதலி   (Sridharan)   13-Nov-2015
15 உரிமைகள் பறிக்கப்படும்   (sathyavignesh)   13-Nov-2015
16 உரிமைகள் பறிக்கப்படும் - எளியோருக்கும் பெண்ணிற்கும்   (RKUMAR)   13-Nov-2015


மேலே