எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கண்ணுக்கு தெரிந்த மனிதரை மதிக்காவிட்டால், கண்ணுக்கு தெரியாத கடவுளை மதித்தும் பயனில்லை ...

மேலும்

இருவரும் நமது மதிப்பிற்காகக் காத்திருப்பதில்லை! 26-Aug-2014 5:36 pm

மேலே