எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நினைத்த வாழ்வு கிடைப்பதில்லை கிடைத்த வாழ்வு நிலைப்பதில்லை...

மேலும்

பட்டமரம் படுத்துரங்கையில
பண்ணால் பரதமாட செய்வாயே தமிழே,..

மேலும்


மேலே