எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

No law, no life.
Know law know life!

நியாயந்தான் சட்டம்! அதற்கு தேவையில்லை வக்கீல் பட்டம் என்ற அடிப்படைத் தத்துவதற்திற்கு ஏற்ப, சரியான சட்ட விழிப்பறிவுணர்வைப் பெற்று சந்தோசமாக வாழ வாருங்கள். 

மேலும்


பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே