எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

களவு போனது இதயம் அல்ல
ஏன் உயர் !!!...

பிரிதல் காதல் அல்ல
புரிதலே காதல் !

மேலும்

My heart is beating for you
My eyes are searching for you
My nose is in search of your smell
My ears are in search of your voice
My lips search for yours
My body wants to hug you
I want you to be by my side my beloved !!!....

மேலும்

Two Headed Man
Having three Horns on his head.
Looks like an Elephant
Looks like a Tiger
Looks like a Rhinoceros
looks like a Bull
Looks like an ox
Looks like a Deer
Rounded him on his structure
The statue looks beautiful
with its courage and strength
All called him Pasupathi,
And I stunned on looking it

மேலும்

Marry me
if you can
if you will be with me!
I will be with you forever

Life leads us to luxury
and we will be together forever!.......
Sorrows will search for us;
when Happiness will be with us.
May our life lead us to joy
Till the close of our life!......

மேலும்

Love every One
Love nature
Love the things around you
Love the past
Love the present
Think of the pleasant future
So that
You can Love it;

Love leads you to a great pleasure,
And that will reach in your life with excited moments!.......

மேலும்

My heart is like a bloom
full of thoughts about you.
My soul is waiting
to talk to you.

Hey! My beloved
Where are you?
Join your hand with mine
and come before me.
Be by my side
and be happy with me
forever with me.

மேலும்

thank you friend. 07-Feb-2015 7:14 pm
superb nice feel to my pain heart i feel it ... 07-Feb-2015 4:29 pm

A GIRL'S EXPECTATIONS IN HER LIFE SPAN
He has to be with her side
He has to do something, which she likes
He has to do what ever she wants and likes
He must be a good companion to her.
He must take part in all the happiness of her life
He must do that, what she likes
He must do it, before she tells that
He must be confident of her
He must take care of her
He must have to fulfill the needs of her
He must have to see the dislikes of her
If a MAN undergoes these;
If he does every thing in his life;
His life will be fulfilled,
And the GIRL'S expectation ends there.
And she also doe (...)

மேலும்

And she also does every thing to him. // கிரேட் . 07-Feb-2015 10:32 pm
thank you firend. 07-Feb-2015 7:18 pm
ஒரு பெண்ணோட எதிபார்ப்பு இதுதான் அவள் வாழ்க்கை முழுக்க உலகம் முழுவதும் சென்று பொன்னையும் பொருளையும் தேடி செல்லும் அவன் அவளை வாட்டி வதைப்பது ஏனோ தோழி அருமை .... 07-Feb-2015 4:36 pm
its all true ....but he does not do it all never.. while am read this poem i feel cry and crying ... thanks a lot to write this poem dear ... 07-Feb-2015 4:34 pm

தேங்கிய தண்ணீரில் உருவாகிய நீ !
மனித ரதத்தை உணவாக்கி
உயிர் வாழும் நீ !
நன்றி இல்லாமல் நீ அவர்களுக்கு
பல நோய்களை கொடுத்து செல்கிறாய்.
ஏன் காதோரத்தில் ரீங்காரம் பாடி
என்னை மயக்கி
நான் அசரும் சமயம் பார்த்து
ஏன்னை கடித்து வீ ட்டாய் நீ !
உனக்காக நாங்கள் செய்யும்
செலவு கொஞ்சமா? நஞ்சமா?
டொர்டொய்ஸ் ஏன்ன?
மோர்டின் ஏன்ன?
ஆல் அவுட் ஏன்ன ?
இவை அனைத்தையும் வென்று விடுகிறாய் நீ!
உன்னிடம் எங்கள் அரசாங்கமே
நடவடிக்கை எடுத்து எடுத்து
தோற்று போகிறது கொசுவே!!!

மேலும்

துயில் கொள் சூரியனே
துயில் கொள் நிலவே
துயில் கொள் மேகமே
துயில் கொள் வனமே
துயில் கொள் நட்சத்திரமே
நீங்கள் ஏல்லாம் துயில் கொண்டால்
நானும் உங்களுடன் துயில் கொள்கிரேன்.

மேலும்

நாம் வாழ்வில்
இரவும் தேவை
பகலும் தேவை

ஏன் என்றல்
ஒன்று இல்லாமல்
மற்றொன்று இல்லை
இவுலகில்.
-தாரிணி

மேலும்

மேலும்...

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே