எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நான் கவிதைகளுக்கான தேர்வுகளைப் பார்க்கும் போதெல்லாம் இவர் ஞாபகம் தான் வருகிறது.............
வரும் ஆனா வராது............

மேலும்


மேலே