எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மாறும் அனைத்தும் மாற்றமல்ல.
மாற்றும் ஒன்று தான் மாற்றம்,
நம்மை நமக்கே தெரியாமல்.

மேலும்


மேலே