எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

காலத்தை உணர்கிறேன் அதனோடு பயணம் செய்யாமல் , என் கனவுகளை பொழுதுபோக்குகளுடன், இதனால் தான் முரண்பாடு, என் கனவுகள் காலத்தையும் தாண்டி செல்கிறது! ......கிறுக்கனாய் நான்......

மேலும்

என் புத்தகத்தில் பல கிறுக்கல்கள் கவிதையாக மாறியதும் உண்டு, சில கவிதைகள் கிறுக்கல்களை போனதும் உண்டு............ கிறுக்கல்களை போன என் கவிதைகளை தேடி...

காதல்...
- அம்முவாகிய நான்

மேலும்


மேலே