எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தெருவில்

தேரில்
திரு உலாவருவது

தெய்வமா.......?????
நீயாஎன்று......!!!!!!!


தெரியுமால்
திகை திகைத்து
நிற்கிறேன்

என் தாயின்

கருவில்

மேலும்


மேலே