எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மனமும் புத்தியும்  

If  the mind is NOT the slave of the senses (physical body) and becomes the servant of the intellect ( subtle body ) , intellect which is attached to consciousness   becomes the Master and the ego is paid off as love and humility.

மனம் புலன்களுக்கு அடிமையாகாமல் 
புத்தியின் சேவகனாகும் பொழுது 
உயிரின் உணர்வுடன் ஒன்றிப்போகும் புத்தி எஜமானாக 
உயிரின் அகங்காரம் பணிவான அன்பாகின்றது.~ நியதி ~ 

மேலும்


மேலே