எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அவள் விழிபேசும் வழியில் 

யென்வழி செல்லும் என்பதே விதி

மேலும்

 அவள் விழிபேசும் வழியில் யென்

 வழி செல்லும் என்பதே விதி

மேலும்


பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே