மனிதன் வரைந்த ஓவியங்கள் (Oviyangal)

Art Work Submitted by மனிதன்


"உன் பார்வையில் தொலைந்தது நான் மட்டுமல்ல,
என் கோபங்களும் தான்"!

மேலும்

மனிதன் ஓவியங்கள் (Oviyangal)மேலே