ஸ்ரீமதி வரைந்த ஓவியங்கள் (Oviyangal)

Art Work Submitted by ஸ்ரீமதி


வாழ்க்கையில் வண்ணம் சேர்க்கும் ஓவியன்
அவன்
வார்த்தை இல்லாமல்
வண்ணத்தில் பதில் அளிப்பான்......

மேலும்

மழலையின் மனம் கவர்ந்த காதபாத்திரம்.......டாம்

மேலும்

தமிழ் பண்பாட்டில்
தாவணிப் பெண்கள்...

எழில் மிகுதி தான்

மேலும்

என்னுடைய முதல் பதிவேற்றம்,...கடற்கரை அருகில் கோட்டை....

மேலும்

ஸ்ரீமதி ஓவியங்கள் (Oviyangal)மேலே