தமிழ்க்கிழவி வரைந்த ஓவியங்கள் (Oviyangal)

Art Work Submitted by தமிழ்க்கிழவி


எனது ஆறு வயது மகளின் முதல் நீர்வர்ண ஓவியம்; பென்சில் வரைவின்றி நேரடியாகத் தூரிகை பயன்படுத்தி வரைந்தது:)

மேலும்

தமிழ்க்கிழவி ஓவியங்கள் (Oviyangal)மேலே