அருண்மொழி வரைந்த ஓவியங்கள் (Oviyangal)

Art Work Submitted by அருண்மொழி


கேன்வாஸில் வரைந்த அக்ரிலிக் படம். ஒரு ரோஜாவை ஐந்தாக பிரித்து ஐந்து போர்டுகளில் வரைந்த ஒற்றை படம். ஆக்கம் ஜனவரி 2018

மேலும்

அருண்மொழி ஓவியங்கள் (Oviyangal)மேலே