மிகவும் பிரபலமானவை

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே