எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

எழுத நினைக்கிறேன் அடம்பிடிக்கின்றன வார்த்தைகள்... ஏனோ தெரியவில்லை.... எழுதுகோலும்...

எழுத நினைக்கிறேன்
அடம்பிடிக்கின்றன வார்த்தைகள்...
ஏனோ தெரியவில்லை....
எழுதுகோலும் அழுதவண்ணம்.......

நாள் : 30-Sep-14, 10:11 am

மேலே