எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கண்ணீர் துளிகளுக்கு மட்டுமே சாத்தியம் காணாமல் போகும் வேதனைகளை...

கண்ணீர் துளிகளுக்கு மட்டுமே சாத்தியம் காணாமல் போகும் வேதனைகளை காணாதது போல் காட்டி கொள்ளவும்....

-புலமி

நாள் : 23-Oct-14, 11:17 pm

மேலே