எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

(தோழமையின் கவி ஒன்றுக்கு இட்ட கருத்து) பெண்ணே உன்னால்...

(தோழமையின் கவி ஒன்றுக்கு இட்ட கருத்து)

பெண்ணே உன்னால் - ப்ரியன்

பெண்ணே உன்னால்
பெண்களையே
வெறுக்க விரும்புகிறேன் நான்;
என்னை (ஏ)மாற்றிய
உன்னையே முடியவில்லை
எல்லோரையும் எங்கே...
------------------------------------------------------------
நன்றி : PHOTO _ VIMAL CHANDRAN

பதிவு : ப்ரியன்
நாள் : 18-Jan-15, 1:45 pm

மேலே