எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அன்புள்ள அப்பா நீ இருக்கும் போது உன் அருமை...

அன்புள்ள அப்பா நீ இருக்கும் போது உன் அருமை எனக்கு தெரியவில்லை நீ யார் என்று
புரிந்துகொண்டேன் இப்போது
வாழ்கின்றேன் உன் பெயரை காப்பாற்றுவதற்கு முடிந்தவரை
நான் உன் மகன் என்று

நாள் : 6-Feb-15, 3:48 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே