எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

புதிய காந்தி புதிய காந்தி சுட்டெரிக்கும் சூரியனை நன்...

புதிய காந்தி
புதிய காந்தி
சுட்டெரிக்கும்
சூரியனை நன் பார்க்கிறேன்!
அதையும் நான் சுகமாக
எடுத்துகொள்கிறேன் ---------சூர்ய(காந்தி).........

என்றும் அன்புடன்
அ. மணிமுருகன்

பதிவு : மனிமுருகன்
நாள் : 12-Jul-15, 3:28 pm

மேலே